იხილეთ ჩვენი ახალი საიტი
Space Cargo | სფეის კარგო
 • 

																					 
											Tightened Controls on

  Tightened Controls on "Fake" Products from China

  Dear valued customers,

  We hope this message finds you well. We are reaching out to inform you about recent changes in the control measures for parcels arriving from China, specifically those containing replica products of famous brands. These counterfeit / replicas, often referred to as "fake" products, have become a subject of increased control by state authorities.

  In the event that a state representative discovers counterfeit items in your shipment, it is important to note that the responsibility for any resulting delays and complications lies with the owner of the item.

  As part of the heightened controls, there may be delays in the arrival dates of flights. To minimize these delays and complications, we strongly recommend that you take the following precautions:

  • Declare Shipments in Advance
  • Use the Comment Field: If your shipment contains branded products, clearly indicate this in the comment field.

  We understand the importance of...

  Read more
 • 

																					 
											Sale Alert

  Sale Alert

  At Space Cargo, 11.11 isn't just a date; it's a shopping extravaganza! Starting this November, enjoy a special discount – parcel delivery from China at 11.11$ for 1KG.

  But that's not all - our discounts extend to:
  USA - 7.11$
  UK - 6.11$
  Dubai - 4.11$
  Greece - 3.11$
  Turkey - 2.11$

  From 13.11 to December 1, experience the joy of stress-free, affordable shipping.

  Sign up now for the best online shopping experience and let Space Cargo take your parcels on a journey of savings!

  Don't miss out on these stellar deals!

  ...

  Read more
 • 

																					 
											Explore the World of Freshness: Spacecargo's Agricultural Product Export Service

  Explore the World of Freshness: Spacecargo's Agricultural Product Export Service

  At Spacecargo, we are excited to introduce the service that will delight farmers and agricultural enthusiasts alike - our agricultural product export service. With our extensive expertise in cargo transportation, we are proud to offer you the opportunity to export the finest agricultural treasures to global destinations. Today, we are thrilled to highlight our latest venture in exporting mouthwatering blueberries from Georgia to Dubai, Hong Kong, Bahrain, and Kuwait.

  **Why Choose Spacecargo for Your Agricultural Product Exports?**

  1. **Reliable and Efficient Transportation:** We take pride in our seamless transportation services, ensuring your agricultural products reach their destination on time and in pristine condition.

  2. **Expert Handling:** Our experienced team understands the delicate nature of agricultural products like blueberries. We employ specialized techniques to preserve their freshness and quality throughout the journey.

  3. **Extensi...

  Read more
 • 

																					 
											Asparagus Delivery Solution from Georgia to Dubai

  Asparagus Delivery Solution from Georgia to Dubai

  Looking for a reliable and efficient cargo service to transport the freshest asparagus from Georgia to Dubai? Look no further! Space Cargo has got you covered!

  Why choose Space Cargo for your asparagus delivery needs? Here's why:

  1. Speed of Light Delivery: We understand the importance of fresh produce. With our cutting-edge technology and expert logistics team, we ensure your asparagus reaches Dubai in record time!
  2. Unmatched Quality Control: We take pride in maintaining the highest standards for your precious cargo. From temperature-controlled storage to careful handling, we ensure that your asparagus arrives at its destination as fresh as the day it was picked!
  3. Dedicated Customer Support: Our friendly and knowledgeable customer support team is always here to assist you. Have a question or need an update on your shipment? We're just a call away, 24/7!
  4. Seamless Customs Clearance: Navigating customs procedures can be a hassle, but not with Space Cargo! W...

  Read more
 • 

																					 
											ჰონგ - კონგში სამედიცინო პირბადეების დეფიციტია

  ჰონგ - კონგში სამედიცინო პირბადეების დეფიციტია

  სფეისკარგოს საშუალებით ჰონგ - კონგსა და მალდივებზე საქართველოდან პირბადეების პარტია გაიგზავნა. ვირუსის სწრაფად გავრცელასთან ერთად  ჩინეთში პირბადეების დეფიციტი შეიქმნა, შესაბამისად მისი სხვა ქვეყნებიდან იმპორტი გახდა საჭირო, მათ შორის საქართველოდანაც. შეგახსენებთ, რომ ჰონგ-კონგსა და ჩინეთში სამედიცინო ნიღაბის ტარება სავალდებულოა, რათა კორონა ვირუსის უფრო სწრაფად ...

  Read more
 • 

																					 
											ამანათების ტრანსპორტირება ჰონგ-კონგიდან ამ ეტაპზე არ იზღუდება

  ამანათების ტრანსპორტირება ჰონგ-კონგიდან ამ ეტაპზე არ იზღუდება

  ამანათების ტრანსპორტირება ჰონგ - კონგიდან ამ ეტაპზე არ იზღუდება  

   

  საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კორონა ვირუსის გავრცელების საშიშროების გამო ჩინეთიდან პირდაპირი რეისები დროებით იკრძალება, თუმცა ეს გავლენას არ მოახდენს სფეისკარგოს მომხმარებლებზე, რადგან ამ ეტაპზე ჰონგ - კონგიდან რეისების შეზღუდვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. აქ...

  Read more

Our Partners